Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2017 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
151 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 152 2017-07-20 Үзэх Татах
152 Түр жагсаалт батлах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 151 2017-07-20 Үзэх Татах
153 Нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 150 2017-07-20 Үзэх Татах
154 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 148 2017-07-20 Үзэх Татах
155 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 147 2017-07-20 Үзэх Татах
156 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 146 2017-07-05 Үзэх Татах
157 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 145 2017-07-05 Үзэх Татах
158 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 144 2017-07-05 Үзэх Татах
159 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 143 2017-07-05 Үзэх Татах
160 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 142 2017-07-05 Үзэх Татах
161 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 141 2017-07-05 Үзэх Татах
162 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 140 2017-07-05 Үзэх Татах
163 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 139 2017-07-05 Үзэх Татах
164 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 138 2017-07-05 Үзэх Татах
165 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 137 2017-07-05 Үзэх Татах
166 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 136 2017-07-05 Үзэх Татах
167 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 135 2017-07-05 Үзэх Татах
168 Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 134 2017-06-22 Үзэх Татах
169 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 133 2017-06-22 Үзэх Татах
170 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 132 2017-06-22 Үзэх Татах
171 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 131 2017-06-22 Үзэх Татах
172 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 130 2017-06-22 Үзэх Татах
173 Нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 129 2017-06-22 Үзэх Татах
174 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 128 2017-06-22 Үзэх Татах
175 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 127 2017-06-22 Үзэх Татах
176 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 126 2017-06-22 Үзэх Татах
177 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 125 2017-06-22 Үзэх Татах
178 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 124 2017-06-22 Үзэх Татах
179 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 123 2017-06-22 Үзэх Татах
180 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 122 2017-06-22 Үзэх Татах
181 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 121 2017-06-22 Үзэх Татах
182 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 120 2017-06-07 Үзэх Татах
183 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 119 2017-06-07 Үзэх Татах
184 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 118 2017-06-07 Үзэх Татах
185 Нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 117 2017-06-07 Үзэх Татах
186 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 116 2017-06-07 Үзэх Татах
187 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 115 2017-06-07 Үзэх Татах
188 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 114 2017-06-07 Үзэх Татах
189 Үнэт цаасны компаниудын үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалтай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 113 2017-06-07 Үзэх Татах
190 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 112 2017-06-07 Үзэх Татах
191 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 111 2017-06-07 Үзэх Татах
192 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 110 2017-06-07 Үзэх Татах
193 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 108 2017-05-10 Үзэх Татах
194 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 107 2017-05-10 Үзэх Татах
195 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 106 2017-05-10 Үзэх Татах
196 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 105 2017-05-10 Үзэх Татах
197 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 104 2017-05-10 Үзэх Татах
198 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 103 2017-05-10 Үзэх Татах
199 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 102 2017-05-10 Үзэх Татах
200 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 101 2017-05-10 Үзэх Татах