Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2017 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
201 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 100 2017-05-10 Үзэх Татах
202 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 99 2017-05-10 Үзэх Татах
203 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 98 2017-05-10 Үзэх Татах
204 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 97 2017-05-10 Үзэх Татах
205 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 96 2017-05-10 Үзэх Татах
206 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 95 2017-05-10 Үзэх Татах
207 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 94 2017-05-10 Үзэх Татах
208 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 93 2017-05-10 Үзэх Татах
209 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 92 2017-05-10 Үзэх Татах
210 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 91 2017-05-10 Үзэх Татах
211 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 90 2017-05-10 Үзэх Татах
212 "Туусжам ББСБ" ХХК-ийг "Ашидтүвшин финанс ББСБ" ХХК-д нэгтэхийг зөвшөөрч, "Туусжам ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 89 2017-04-12 Үзэх Татах
213 "Анумаргад эрдэнэ ББСБ" ХХК-ийг "Даймондкапитал ББСБ" ХХК-д нэгтэхийг зөвшөөрч, "Анумаргад эрдэнэ ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 88 2017-04-12 Үзэх Татах
214 "Эко капитал ББСБ" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 87 2017-04-12 Үзэх Татах
215 "Сайн финанс энд трансфер" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 86 2017-04-12 Үзэх Татах
216 "Фэмэли финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 85 2017-04-12 Үзэх Татах
217 "Бат эргэх холбоос" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 84 2017-04-12 Үзэх Татах
218 "Монголиан юнайтед кредит" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 83 2017-04-12 Үзэх Татах
219 "Монголиан файнэншл партнерс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 82 2017-04-12 Үзэх Татах
220 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 81 2017-04-12 Үзэх Татах
221 Нэр бүхий хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 80 2017-04-12 Үзэх Татах
222 "Нэйшнл грөүт" хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 79 2017-04-12 Үзэх Татах
223 "Ньюбаланс Аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 78 2017-04-12 Үзэх Татах
224 "Лайэн-Аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийг үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 77 2017-04-12 Үзэх Татах
225 "Уужимхангай" ХК-д "Стандрат агрикалчер групп" ХХК-ийг нэгтэхийг зөвшөөрөх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 76 2017-04-12 Үзэх Татах
226 "МИК актив арван хоёр" ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 75 2017-04-12 Үзэх Татах
227 "МИК актив арван хоёр" ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 74 2017-04-12 Үзэх Татах
228 "Арилжааны төлбөр тооцоо" ХХК-д үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 73 2017-04-12 Үзэх Татах
229 "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ХХК-д үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 72 2017-04-12 Үзэх Татах
230 "Гровиса финанс" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 71 2017-04-12 Үзэх Татах
231 "Алдияр" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 70 2017-04-12 Үзэх Татах
232 "Согоочийн хөндий" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 69 2017-04-12 Үзэх Татах
233 "Балдивидэнт" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 68 2017-04-12 Үзэх Татах
234 "Цогт-Овоо хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 67 2017-04-12 Үзэх Татах
235 "Найсдэй" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 66 2017-04-12 Үзэх Татах
236 "Оргих-Угтаал" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 65 2017-04-12 Үзэх Татах
237 "Алтайхаан" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 64 2017-04-12 Үзэх Татах
238 "Арвижихбилэг" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 63 2017-04-12 Үзэх Татах
239 "Баялагийн хөгжил хамтын хүч" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 62 2017-04-12 Үзэх Татах
240 "Таван зуун төгрөг нэмэх" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 61 2017-04-12 Үзэх Татах
241 "Мөнх тэнгэрийн тоо" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 60 2017-04-12 Үзэх Татах
242 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 59 2017-03-10 Үзэх Татах
243 "Праймлайнс ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 58 2017-03-10 Үзэх Татах
244 "Эксклюзивчэнж ББСБ" ХХК-п банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 57 2017-03-10 Үзэх Татах
245 "Хөтөл инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 56 2017-03-10 Үзэх Татах
246 "Дарь финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 55 2017-03-10 Үзэх Татах
247 "Гоулд капитал инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 54 2017-03-10 Үзэх Татах
248 "Хан алтайн нуруу" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 53 2017-03-10 Үзэх Татах
249 "Шилэн данс" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 52 2017-03-10 Үзэх Татах
250 "Хэнтийн заяатай Хан-Уул" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 51 2017-03-10 Үзэх Татах