Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Хууль тогтоомж
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Жолоочийн даатгалын тухай Хууль тогтоомж 2011-10-06 Үзэх Татах
2 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай Хууль тогтоомж 2009-07-09 Үзэх Татах
3 Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай хууль Хууль тогтоомж 2011-10-27 Үзэх Татах
4 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2012-02-10 Үзэх Татах
5 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай Хууль тогтоомж 2011-06-02 Үзэх Татах
6 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2013-10-03 Үзэх Татах
7 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Хууль тогтоомж 2001-02-01 Үзэх Татах
8 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
9 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2012-02-10 Үзэх Татах
10 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль Хууль тогтоомж 2003-01-03 Үзэх Татах
11 Төрийн албаны тухай хууль Хууль тогтоомж 2002-06-28 Үзэх Татах
12 Валютын зохицуулалтын тухай Хууль тогтоомж 1994-05-12 Үзэх Татах
13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай Хууль тогтоомж 2002-12-12 Үзэх Татах
14 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
15 Даатгалын тухай хууль Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
16 Хоршооны тухай хууль Хууль тогтоомж 1998-01-08 Үзэх Татах
17 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2013-05-24 Үзэх Татах