Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
4151 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 4 2019-01-09 Үзэх Татах
4152 Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 4 2019-01-09 Үзэх Татах
4153 Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 4 2019-01-09 Үзэх Татах
4154 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 4 2019-01-09 Үзэх Татах
4155 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс №04 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2010-01-27 Үзэх Татах
4156 "Мүүн лайт финанс аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2016-01-20 Үзэх Татах
4157 “Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм”-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2012-01-18 Үзэх Татах
4158 “Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм”-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвшөөрөх тухай Эрх зүйн акт 4 2012-01-18 Үзэх Татах
4159 “Ган зам” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2015-01-16 Үзэх Татах
4160 "Хар ат хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2017-01-13 Үзэх Татах
4161 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2019-01-09 Үзэх Татах
4162 "Азиапасифик пропертис" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2014-01-27 Үзэх Татах
4163 “Таванбогд финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2013-01-09 Үзэх Татах
4164 Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 3 2008-01-31 Үзэх Татах
4165 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2018-01-10 Үзэх Татах
4166 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2009-01-27 Үзэх Татах
4167 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс №03 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2010-01-27 Үзэх Татах
4168 "ТОСК түрээс нэг" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2016-01-20 Үзэх Татах
4169 “Хөшөөтийн өгөөж” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2009-01-29 Үзэх Татах
4170 “Пpактикал даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 2 2012-01-18 Үзэх Татах
4171 “Мөнх даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2015-01-16 Үзэх Татах
4172 "Саруулбаян" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2017-01-13 Үзэх Татах
4173 "Жаргалант үйлс" ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2014-01-27 Үзэх Татах
4174 “Мөнхийн эрхи” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2013-01-09 Үзэх Татах
4175 Банк бус санхүүгийн байгууллагын дансны жагсаалт Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2 2008-01-31 Үзэх Татах
4176 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2018-01-10 Үзэх Татах
4177 Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт ДААТГАЛЫН БАГЦ ДҮРЭМ 2 2019-01-09 Үзэх Татах
4178 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2009-01-27 Үзэх Татах
4179 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс №02 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2010-01-27 Үзэх Татах
4180 "МИК актив найм" ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2016-01-20 Үзэх Татах
4181 “Пpактикал даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2012-01-18 Үзэх Татах
4182 “Монгол даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2015-01-16 Үзэх Татах
4183 "Анирсаг финанс" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2017-01-13 Үзэх Татах
4184 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2019-01-09 Үзэх Татах
4185 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2012-01-18 Үзэх Татах
4186 "Худалдаа хөгжлийн банк" ХХК-иас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2014-01-27 Үзэх Татах
4187 Хорооны 2008 оны 05, 186 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, зааварт зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2013-01-09 Үзэх Татах
4188 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2018-01-10 Үзэх Татах
4189 “Түшиг даатгал” ХХК-д санхүүгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2009-01-27 Үзэх Татах
4190 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс №01 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2010-01-27 Үзэх Татах
4191 Санхүүгийн зохицуулах хорооны стратеги, төлөвлөгөө 2018-2021 он батлах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2018-09-12 Үзэх Татах
4192 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4193 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4194 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4195 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4196 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4197 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4198 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4199 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4200 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2012-01-18 Үзэх Татах