Нэмэгдсэн: 2017-04-07 20:52:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын даатгагчдын холбоо, Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран 2017 оны 4 дүгээр сарын 6,7-нд даатгалын төлөөлөгчийн тусгай зөвшөөрөл хүсэх иргэдэд зориулсан хоёр өдрийн сургалт зохион байгуулж, шалгалт авлаа. Шалгалтад нийт 86 иргэн оролцсоноос 55 нь тэнцсэн байна.  Оролцогчдын шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ, ОНОО
2017.04.07      
Шифр Оноо Хувь Тэнцсэн эсэх
1 170401 38.3 77% тэнцсэн
2 170419 38.3 77% тэнцсэн
3 170426 34.0 68% тэнцсэн
4 170433 39.3 79% тэнцсэн
5 170439 37.6 75% тэнцсэн
6 170445 35.0 70% тэнцсэн
7 170451 34.6 69% тэнцсэн
8 170453 37.0 74% тэнцсэн
9 170456 40.0 80% тэнцсэн
10 170459 43.0 86% тэнцсэн
11 170462 30.0 60% тэнцсэн
12 170464 31.6 63% тэнцсэн
13 170467 36.0 72% тэнцсэн
14 170470 27.3 55% тэнцээгүй
15 170473 31.3 63% тэнцсэн
16 170475 21.3 43% тэнцээгүй
17 170477 24.3 49% тэнцээгүй
18 170423 33.6 67% тэнцсэн
19 170479 30.3 61% тэнцсэн
20 170480 35.6 71% тэнцсэн
21 170481 26.0 52% тэнцээгүй
22 170404 17.0 34% тэнцээгүй
23 170435 38.0 76% тэнцсэн
24 170484 27.0 54% тэнцээгүй
25 170485 25.3 51% тэнцээгүй
26 170422 23.0 46% тэнцээгүй
27 170487 26.3 53% тэнцээгүй
28 170402 21.0 42% тэнцээгүй
29 170420 42.0 84% тэнцсэн
30 170425 30.0 60% тэнцсэн
31 170427 20.0 40% тэнцээгүй
32 170434 44.0 88% тэнцсэн
33 170450 33.0 66% тэнцсэн
34 170452 24.6 49% тэнцээгүй
35 170468 21.6 43% тэнцээгүй
36 170403 39.0 78% тэнцсэн
37 170417 32.8 66% тэнцсэн
38 170424 35.6 71% тэнцсэн
39 170428 30.6 61% тэнцсэн
40 170483 17.0 34% тэнцээгүй
41 170441 24.6 49% тэнцээгүй
42 170447 26.6 53% тэнцээгүй
43 170455 24.3 49% тэнцээгүй
44 170458 26.3 53% тэнцээгүй
45 170461 30.6 61% тэнцсэн
46 170469 35.0 70% тэнцсэн
47 170482 43.0 86% тэнцсэн
48 170405 27.3 55% тэнцээгүй
49 170416 37.0 74% тэнцсэн
50 170478 31.6 63% тэнцсэн
51 170429 35.0 70% тэнцсэн
52 170406 36.3 73% тэнцсэн
53 170415 38.0 76% тэнцсэн
54 170486 22.6 45% тэнцээгүй
55 170430 24.0 48% тэнцээгүй
56 170436 37.0 74% тэнцсэн
57 170442 30.0 60% тэнцсэн
58 170448 35.6 71% тэнцсэн
59 170465 33.6 67% тэнцсэн
60 170471 37.0 74% тэнцсэн
61 170476 28.3 57% тэнцээгүй
62 170407 30.6 61% тэнцсэн
63 170408 40.0 80% тэнцсэн
64 170414 37.0 74% тэнцсэн
65 170409 25.0 50% тэнцээгүй
66 170413 34.0 68% тэнцсэн
67 170418 33.0 66% тэнцсэн
68 170431 34.0 68% тэнцсэн
69 170437 40.0 80% тэнцсэн
70 170457 19.0 38% тэнцээгүй
71 170449 22.0 44% тэнцээгүй
72 170411 36.3 73% тэнцсэн
73 170410 21.3 43% тэнцээгүй
74 170412 35.0 70% тэнцсэн
75 170421 35.0 70% тэнцсэн
76 170432 33.3 67% тэнцсэн
77 170438 33.0 66% тэнцсэн
78 170444 22.0 44% тэнцээгүй
79 170446 21.6 43% тэнцээгүй
80 170454 23.6 47% тэнцээгүй
81 170443 37.6 75% тэнцсэн
82 170460 30.0 60% тэнцсэн
83 170463 30.0 60% тэнцсэн
84 170466 31.0 62% тэнцсэн
85 170472 21.3 43% тэнцээгүй
86 170474 28.0 56% тэнцээгүй