Нэмэгдсэн: 2017-06-06 12:26:00

   Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын даатгагчдын холбоо, Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран Ховд аймагт 2017 оны 6 дугаар сарын 2,3-нд даатгалын төлөөлөгчийн тусгай зөвшөөрөл хүсэх иргэдэд зориулсан хоёр өдрийн сургалт зохион байгуулж, шалгалт авлаа. Шалгалтад нийт 49 иргэн оролцож 10 нь тэнцсэн байна.  Оролцогчдын шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

 

ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ, ОНОО

Шифр

Оноо

Хувь

Бүртгэл

1

1706040

       24.7

49%

тэнцээгүй

2

1706096

       19.0

38%

тэнцээгүй

3

1706017

       24.0

48%

тэнцээгүй

4

1706044

       24.5

49%

тэнцээгүй

5

1706098

       33.0

66%

тэнцсэн

6

1706021

       36.0

72%

тэнцсэн

7

1706067

       34.7

69%

тэнцсэн

8

1706042

       26.7

53%

тэнцээгүй

9

1706103

       20.0

40%

тэнцээгүй

10

1706049

       22.0

44%

тэнцээгүй

11

1706046

       24.3

49%

тэнцээгүй

12

1706071

       22.0

44%

тэнцээгүй

13

1706105

       30.7

61%

тэнцсэн

14

1706015

       33.0

66%

тэнцсэн

15

1706041

       21.0

42%

тэнцээгүй

16

1706069

       30.3

61%

тэнцсэн

17

1706018

       21.3

43%

тэнцээгүй

18

1706016

       30.7

61%

тэнцсэн

19

1706020

       25.0

50%

тэнцээгүй

20

1706045

       21.0

42%

тэнцээгүй

21

1706099

       22.7

45%

тэнцээгүй

22

1706070

       20.3

41%

тэнцээгүй

23

1706023

       14.3

29%

тэнцээгүй

24

1706095

       18.0

36%

тэнцээгүй

25

1706073

       21.0

42%

тэнцээгүй

26

1706101

         9.3

19%

тэнцээгүй

27

1706097

       12.0

24%

тэнцээгүй

28

1706022

       27.0

54%

тэнцээгүй

29

1706076

       23.3

47%

тэнцээгүй

30

1706078

       15.0

30%

тэнцээгүй

31

1706104

       13.0

26%

тэнцээгүй

32

1706050

       27.3

55%

тэнцээгүй

33

1706014

       21.0

42%

тэнцээгүй

34

1706064

       17.0

34%

тэнцээгүй

35

1706043

       18.3

37%

тэнцээгүй

36

1706019

       24.0

48%

тэнцээгүй

37

1706094

       30.7

61%

тэнцсэн

38

1706100

       10.0

20%

тэнцээгүй

39

1706102

       20.7

41%

тэнцээгүй

40

1706024

       17.0

34%

тэнцээгүй

41

1706072

       15.7

31%

тэнцээгүй

42

1706051

       19.0

38%

тэнцээгүй

43

1706068

       32.0

64%

тэнцсэн

44

1706047

       14.0

28%

тэнцээгүй

45

1706052

       38.0

76%

тэнцсэн