Нэмэгдсэн: 2018-07-23 05:33:00

Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-нд зааснаар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь холбогдох сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байх гэсэн шаардлага тавигддаг. Дээрх журмын дагуу Хорооноос Монголын банкны холбоотой байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу “Даатгалын банкны зуучлагчийн эрх олгох сургалт”-ыг энэ сарын хоёрноос 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, шалгалтад есөн банкны 61 ажилтан хамрагдсанаас 29 нь тэнцлээ. 

Сургалтыг санхүүгийн зохицуулах хороо, Монгол даатгал, Хаан даатгал, Нeйшнл Лайф даатгал, Голомт банк, Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Монголын Банкны Холбооны сургагч багш нар 17 хоногийн турш удирдан явуулсан бөгөөд сургалтаар даатгалын зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалт, урт хугацааны даатгал, албан журмын даатгалын гэрээ байгуулах арга зүй, даатгалын нөхөн төлбөр болон даатгалын банкны зуучлагчийн ёс зүй зэрэг сэдвээр мэдлэг олгосон байна.

 

Даатгалын банкны зуучлагчийн шалтгалтын дүн

 

Шифр

Эрх олгох шалгалт

Шалгалтын үнэлгээ хувиар

Тэнцсэн эсэх

0100

33

66%

тэнцсэн

0101

28

56%

тэнцээгүй

0102

36

72%

тэнцсэн

0103

36

72%

тэнцсэн

0104

 

 

    суугаагүй

0105

41

82%

тэнцсэн

0106

38

76%

тэнцсэн

0107

30

60%

тэнцсэн

0108

39

78%

тэнцсэн

0109

34

68%

тэнцсэн

0110

34

68%

тэнцсэн

0111

34

68%

тэнцсэн

0112

38

76%

тэнцсэн

0113

36

72%

тэнцсэн

0114

35

70%

тэнцсэн

0115

44

88%

тэнцсэн

0116

41

82%

тэнцсэн

0117

35

70%

тэнцсэн

0118

37

74%

тэнцсэн

0119

30

60%

тэнцсэн

0120

29

58%

тэнцээгүй

0121

39

78%

тэнцсэн

0122

40

80%

тэнцсэн

0123

33

66%

тэнцсэн

0124

27

54%

тэнцээгүй

0125

29

58%

тэнцээгүй

0126

27

54%

тэнцээгүй

0127

37

74%

тэнцсэн

0128

35

70%

тэнцсэн

0129

36

72%

тэнцсэн

0130

36

72%

тэнцсэн

0131

41

82%

тэнцсэн

0132

38

76%

тэнцсэн

0133

38

76%

тэнцсэн

0134

41

82%

тэнцсэн