Нэмэгдсэн: 2018-07-27 09:23:00

ХЗХ-ны сонгуульт гишүүн болон гүйцэтгэх захирал, ажилтан нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх үүрэгтэй. Нийтийн албан тушаалтан нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг баримтлан ажиллах үүрэгтэй ба мөн хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д заасан аж ахуйн үйл ажиллагаа гардан эрхлэх, аж ахуйн нэгжийн удирдах бүтцэд ажиллахыг хориглосон хоригийг мөрдөнө. 

Дээр дурдсан хориглолтоос гадна ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээргүй бол өөрийн удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагын бичгээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр бусад алба, гэрээний ажил үүргийг гүйцэтгэж болох бөгөөд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.6-д зааснаас бусад ажлыг гүйцэтгэсэн тохиолдолд хууль зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл болно.