-
1 Байгууллагын нэр "Бидисек ҮЦК" ХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9010001030
3 Компанийн регистрийн дугаар: 2052482
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2003-07-03
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар №52 тогтоол
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 301/15
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Брокер 2.Дилер 3.Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 4.Андеррайтер 5. Номинал дансаар харилцагчдад үйлчилгээ үзүүлэх 6. Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах
8 Гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүн