-
1 Байгууллагын нэр "НОСК НЭГ" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011818835
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6581404
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020-06-10
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар №481 тогтоол
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/29
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа
8