-
1 Байгууллагын нэр "ГДЦД" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/666
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №197
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.04.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411011127
6 Компанийн регистрийн дугаар 3874486
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Гантуяа
9 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Зуун мод, 6-р баг Баруун зуунмод-1 Ирээдүй 23 тоот