-
1 Байгууллагын нэр Алтанмөнгөн хонх ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/24
3 Компанийн регистрийн дугаар: 2672022
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011017103
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020-12-23
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 1037
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Нямаа