-
1 Байгууллагын нэр Тэнгэрийн угалз ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/25
3 Компанийн регистрийн дугаар: 5284465
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011183045
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020-12-23
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 1038
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Д.Дамдиндорж