-
1 Байгууллагын нэр Нүүдэлчний соёл ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/26
3 Компанийн регистрийн дугаар: 2614022
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011144018
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020-12-23
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 1039
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Т.Даваажаргал