-
1 Байгууллагын нэр Микото монголиа ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/27
3 Компанийн регистрийн дугаар: 5464277
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011257117
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020-12-23
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 1040
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Онон