-
1 Байгууллагын нэр Эрдэнийн гоёл ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/28
3 Компанийн регистрийн дугаар: 2678756
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011097011
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020-12-23
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 1041
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Я.Эрдэнэбаяр