-
1 Байгууллагын нэр Ган роллинг ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/31
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6594514
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011819771
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-01-13
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 18
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Д.Батжаргал