-
1 Байгууллагын нэр Хан металл трейдинг ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/32
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6631495
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011822431
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-01-13
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 19
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхболд