-
1 Байгууллагын нэр Эй И Эй Эм Жэй ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/33
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6161197
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011661088
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-01-27
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 41
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Н.Анар-Эрдэнэ