-
1 Байгууллагын нэр Ю эм би интернэйшнл ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/34
3 Компанийн регистрийн дугаар: 2560127
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011047048
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-01-27
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 42
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал М.Батсүх