-
1 Байгууллагын нэр Жэм гоёл ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/37
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6227821
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011689121
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-04-28
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 177
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал З.Батхишиг