-
1 Байгууллагын нэр Минпро ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/38
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6122256
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011641013
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-05-12
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 196
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Батзаяа