-
1 Байгууллагын нэр Рояал голд комодити эксченж ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/39
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6710395
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011828160
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-09-22
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 392
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Д.Сэржбүдээ