-
1 Байгууллагын нэр Хонгорын хүдэр ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/40
3 Компанийн регистрийн дугаар: 3129799
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 311005022
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-12-22
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 558
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Ж.Дашцэрэн