-
1 Байгууллагын нэр Мастер тайм ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/41
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6127916
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019083064
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-02-11
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 53
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Батчимэг