-
1 Байгууллагын нэр Исенсо ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/43
3 Компанийн регистрийн дугаар: 5990297
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011566009
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-03-23
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 135
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхтуяа