-
1 Байгууллагын нэр Отим ХХХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/44
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6452035
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 901801030
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-04-20
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 199
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал А.Хандмаа