-
1 Байгууллагын нэр ТБЭС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ601/273
3 Компанийн регистрийн дугаар: 5322693
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011206021
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-05-11
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 229
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Т.Солонго