-
1 Байгууллагын нэр Элеганс зууч
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ601/274
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6856845
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011838764
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-05-11
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 230
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал С.Нямсүрэн