-
1 Байгууллагын нэр “Симпл ассет ТЗК” ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011838466
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6852688
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-05-25
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 273
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/42
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал -