-
1 Байгууллагын нэр АНГА пропертийз
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ601/280
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6310214
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011746018
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-05-25
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 293
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Г.Төгөлдөр