-
1 Байгууллагын нэр Пассив виста
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ601/281
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6839355
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011837488
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-05-25
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 294
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал А.Мягмарням