-
1 Байгууллагын нэр Чамуй лояалти
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ601/288
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6820565
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011836133
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-07-06
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 395
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлал
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Амар