-
1 Байгууллагын нэр Сартагтайнмөр
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ601/289
3 Компанийн регистрийн дугаар: 5078989
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011032093
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-07-06
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 396
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлал
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Дуламжав