-
1 Байгууллагын нэр "Монголын хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн эжинси" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011824434
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6659659
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-06-22
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 359
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 314/02
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал Ц.Мөнхбаяр