-
1 Байгууллагын нэр "Балансэд грөүт менежмент ҮЦК" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011836055
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6819532
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-07-06
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 381
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 309/44
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани
8 Гүйцэтгэх захирал С.Батбаяр