-
1 Байгууллагын нэр "Монголын үндэсний тайлагнал аудит" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001123
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6260497
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-09-21
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 454
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 67
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт цаасны зах зээлд аудитын үйлчилгээ үзүүлэгч
8 Гүйцэтгэх захирал Ч.Баттөмөр