-
1 Байгууллагын нэр “Бэрс Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011839153
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6862349
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-06-22
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 355
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/43
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал -