-
1 Байгууллагын нэр “ҮЦСК актив гурав ТЗК” ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011835990
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6818668
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-06-22
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 356
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/44
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал -