-
1 Байгууллагын нэр "МИК АКТИВ ХОРИН ЕС" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011836401
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6824293
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-07-06
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 379
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/45
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал -