-
1 Байгууллагын нэр "НӨМӨР КРЕДИТ АССЕТ ТЗК" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011839181
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6862705
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-08-10
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 414
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/46
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал -