-
1 Байгууллагын нэр "ЛЭНДМН АКТИВ ТЗК" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011841085
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6888895
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-08-10
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 415
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/47
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал -