-
1 Байгууллагын нэр "БИЧИЛ ЭЙ БИ ЭС АКТИВ" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011840095
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6875351
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-08-10
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 416
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/48
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал -