-
1 Байгууллагын нэр "МИК АКТИВ ГУЧ ТЗК" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011839409
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6865941
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-09-21
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 449
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/49
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал -