-
1 Байгууллагын нэр “ҮЦСК актив дөрөв ТЗК” ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011841279
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6891632
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-09-21
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 450
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/50
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл
8 Гүйцэтгэх захирал -