-
1 Байгууллагын нэр Өү Жэй эжэнси
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ601/293
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6903762
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011842167
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-09-21
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 468
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлал
8 Гүйцэтгэх захирал Х.Жаргалан