-
1 Байгууллагын нэр "Нексиа Глобал Монголиа Аудит" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018018015
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6761267
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-10-14
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 519
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 68
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт цаасны зах зээлд аудитын үйлчилгээ үзүүлэгч
8 Гүйцэтгэх захирал Э.Булган