-
1 Байгууллагын нэр Хос гоёл ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/45
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6209645
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011686128
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-06-22
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 369
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал А.Зоригт