-
1 Байгууллагын нэр Жэмма шайн ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/46
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6399479 
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011791069 
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-09-21
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 473
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа  
8 Гүйцэтгэх захирал М.Алтанзул