-
1 Байгууллагын нэр "Солид юнити аудит" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018018009
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6471536
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-09-21
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 448
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 27
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгийн үнэлгээ хийх
8 Гүйцэтгэх захирал Э.Мөнхтогтох